Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

 

KRC Mali Danışmanlık Tic. A.Ş. tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla KRC Mali Danışmanlık Tic. A.Ş.  (Smyrna EDU) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
 1. Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin tarafınıza sunulabilmesini temin için şirket içerisinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi,
 2. Siz müşterilerimize tüketim ve alım motivasyonunuza uygun ürün ve hizmetlerin önerilebilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ve iş ortakları (farklı illerde bulunan şube-franchise) ile yapılması,
 3. İnsan kaynağı yönetiminin Şirketimiz tarafından sağlanarak gerçek kişilerin haklarının temini, Şirketimiz tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması, iş ilişkisi kurduğumuz gerçek ve tüzel kişilerin ve Şirketimizin bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması,
 4. Finans ve Muhasebe İşlerinin Takibi,
 5. İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası,
 6. Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 7. Bilgi teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 8. Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 9. Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 10. İş ortakları ve tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası,
 11. Etkinlik yönetimi,
 12. Faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 13. Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 14. Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icrası,
 15. İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 16. Kurumsal sürdürülebilirlik Faaliyetlerinin Planlanması ve icrası
 17. Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi,
 18. Ürün ve/veya hizmetlerin satış̧ süreçlerinin planlanması ve icrası,
 19. Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 20. Satış̧ sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası,
 21. Müşteri şikâyet, talep ve önerilerinin toplanması ve değerlendirilmesi,
 22. Satışı destekleyen ek hizmetlerin planlanması ve icrası,
 23. Sadakat ve kampanya yönetimi süreçlerinin planlanması ve müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN RIZA ARANMAKSIZIN İŞLENEBİLECEĞİ HALLER

Kişisel Verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla KRC Mali Danışmanlık Tic. A.Ş.  tarafından, aşağıdaki hallerde ayrıca bir açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir:

 1. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 2. Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 3. Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 4. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 5. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 6. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, şartlarından herhangi birisine dayanarak, aşağıda belirteceğimiz amaçlarla kullanılabilecektir.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME BİÇİMİ VE SÜRESİ

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kastedilmektedir. Veri Sorumlusu ve Temsilci Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak KRC Mali Danışmanlık Tic. A.Ş.  tarafından kaydedilme, sözleşmenin ifası için sözleşmede belirlediğiniz dil okulu veya üniversiteye aktarım, yine sözleşmenin ifası için franchise verdiğimiz firmalara aktarma ve devralma ile sözleşmede belirlenen hizmetin ifasının bitiminden itibaren 5 yıl boyunca saklanacaktır. Bu sürenin bitiminde verileriniz bilgisayarımızda yer alan veri tabanımızdan geri döndürülemeyecek şekilde silme ve fiziken aldığımız evraklarınız ise imha makinası ile yok edilecektir.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE NASIL AKTARILACAĞI

Toplanan kişisel verileriniz Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza (franchising vb. hukuki sıfatla iş ilişkisine girdiğimiz tüzel kişiler), tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, ilk görüşme sonrasında dil okulu veya üniversite tercihlerinden hangisini yapmış iseniz seçim yaptığınız yurtdışındaki kuruma KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

KRC Mali Danışmanlık Tic. A.Ş.  mail olarak “Hostinger” markasının ürünü olan mail yapısını kullanmakta olup, yurt dışında yer alan bir firmadır. Bu kapsamda yaptığımız yazışmalarda yer alan bilgiler Hostinger gizli tutuluyor demiş olsa da Hostinger’e  aktarılabilmektedir. Hostinger’in aktarımına göre “Hostinger Platformunda saklanan tüm bilgiler kesinlikle gizli tutulur. Tüm bilgiler güvenli bir şekilde saklanır ve yalnızca kalifiye ve yetkili personel tarafından erişilebilir.” https://www.hostinger.com.tr/legal/gizlilik-politikasi 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan hakları, Kişisel Veri Sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Aydınlatma Metni’ nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı ve imzalı bir nüshasını KRC Mali Danışmanlık Tic. A.Ş. ’nin Adalet Mah. Megapol Tower, Anadolu Cd. No: 41 Kat 10, 35530 Bayraklı/İzmir adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya kep adresiyle gönderebilirsiniz.

Ön Görüşme Açık Rıza Beyan Metni

İşbu Bilgilendirme Yazısını okuduğumu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerinin KRC Mali Danışmanlık Tic. A.Ş. (SMYRNA EDU) olarak anılacak), tarafından yasa ve açık rıza beyan formunda yer alan esaslar çerçevesinde toplanmasına, aktarılmasını, kaydedilmesine, işlenmesine ve saklanmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereğince, kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin SMYRNA EDU tarafından işlenmesine ilişkin SMYRNA EDU tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dâhil olmak üzere aşağıda detayı yer verilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verimin, SMYRNA EDU tarafından işlenmesine, sözleşmenin yapılması, ifası, gerekirse hukuki yollara başvurmak amacıyla, ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşımın zorunlu olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile paylaşılmasına; kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlanan kapsamda aşağıda detayları verilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Kişisel Verilerinize duyduğumuz saygı çerçevesinde ön görüşme aşamasında, bu aşamada verilecek hizmetler için gerekli asgari bilgileriniz alınmakta olup, üniversite veya dil okulu seçimi yaptığınız durumda ilgili sözleşmenin imzalanması ile diğer gerekli kişisel verileriniz ilerleyen aşamada alınacak ve ayrıca bir açık rıza metni imzalatılacaktır. Bu aşamada alınan bilgileriniz;

AD-SOYAD,

İKAMET ETTİĞİNİZ ŞEHİR VE DETAYLI ADRES,

TELEFON NUMARASI VE MAİL ADRESİ,

HANGİ PROGRAM VE HANGİ ÜLKE İÇİN YURT DIŞINA GİTMEK İSTEDİĞİNİZ.

SMYRNA EDU tarafından aydınlatma metni haricinde düzenlenmiş onam metnini okudum ve yukarıda yer alan kişisel verilerimin kaydedilmesine ve gerekirse SMYRNA EDU markasının franchise verdiği şirketlere, yurt dışında yer alan seçtiğim okul ve SMYRNA EDU’nun mail olarak “Hostinger” markasının ürünü olan mail yapısını kullandığını, “Hostinger” yurt dışında yer alan bir firma olduğunu ve mail olarak yaptığımız yazışmalarda yer alan bilgilerin (her ne kadar Hostinger içeriklerin gizli olduğunu belirtmiş olsa da) Hostinger’e aktarıldığını bildiğimi beyan eder ve bu aktarımı kabul ederim;